skip to Main Content

Available Positions

Loader
พนักงานขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง

ลักษณะงาน
• ทำการขนถ่ายสัมภาระขึ้นและลง จากเครื่อง และคัดแยกสัมภาระผู้โดยสารตามกระบวนการที่วางแผนไว้ให้ถูกต้อง และทันเวลา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Sorter
พนักงานคัดแยกสัมภาระผู้โดยสาร

ลักษณะงาน
• คัดแยกสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร ตามเที่ยวบินและรายการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเขียนรายงานส่งไปยังผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Cabin Cleaner
พนักงานทำความสะอาดบนเครื่องบิน

ลักษณะงาน
• ทำความสะอาดภายในเครื่องบินตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Cabin Cleaning Team Leader

ลักษณะงาน
• รับมอบคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา  พร้อมอธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
• ดูแล ควบคุมการทำงานจริงบนเครื่องบินตามแผน รายงานกรณีพบปัญหาต่อหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางแก้ไข
• เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อซักถามหรือปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละเที่ยวบิน

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• มีความรู้ด้าน Cabin Cleaning ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
• มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
• อ่านศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

Logistic Operator
พนักงานขับรถลากจูงอุปกรณ์

ลักษณะงาน
• ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถลากจูงอุปกรณ์ รถคาร์ท ดอลลี่ ตู้ ULD โดยเตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้ทั้งรถ และอุปกรณ์ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป **สามารถอ่าน-ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษได้
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ไม่มีพันธะทางทหาร)
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• หากมีประสบการณ์ด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Ramp Agent – Operator 2

Be responsible for ground service equipment (Heavy unit, Bus and Truck are included) deployed and provided to meet with SOP, safety awareness, standard requirement, and following service planning with continue good effort.

Responsibilities:
• Heavy ground service equipment inspection before use is mandatory.
• Well prepare equipment appropriately assigned to service.
• Respect and follow order from upper supervisory level.
• Strictly attach to work instruction and SOP / company’s regulation information and comply.
• Well job performed and cooperate with other concerned function
• Reporting and irregularities to superior level.

Qualifications:
• Male 21years old up.
• Primary school or above.
• Experience on operator at least 3 years.
• Fair English communication
• Driving license T2 (Bus and Truck)
• No color blindness
• Good health

Store Keeper

ลักษณะงาน:
จัดเก็บ, ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายชุดเครื่องแบบพนักงานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดบนเครื่องบิน ในสโตร์ให้เป็นไปตามที่กำหนด และดูแลการจัดเก็บและจำหน่าย Flight files ตามรอบที่กำหนด รวมทั้งจัดทำบันทึกการรับ STOCK และการเบิกจ่าย STOCK สรุปเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้ อ่านศัพท์เทคนิคได้

Centralize Services Center Agent
พนักงานฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้น

ลักษณะงาน
• ดำเนินการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ของหน่วยงานบริการภาคพื้นทำการบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์
• ควบคุมการบริหารสต๊อก  (Stock control) และการเบิก –จ่ายวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานรับเรื่องลาประเภทต่างๆ อาทิ เช่น ลาพักร้อน, ลาป่วย, ลากิจ ฯลฯ ของพนักงานฝ่ายปฎิบัติการภาคพื้น
• ทำการเบิกจ่าย Fleet card และบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันอุปกรณ์บริการอากาศยานและพาหนะใช้งานในเขตลานจอด

คุณสมบัติ
• เพศชาย/เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้ดี
• สามารถทำงานเป็นกะได้

Marshaller
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งอากาศยาน

ลักษณะงาน
• เป็นเจ้าหน้าที่รับ – ส่งอากาศยาน โดยให้ทัศนสัญญาณแก่นักบินในการนำอากาศยานเข้าจอด
• ติดต่อสื่อสารกับนักบินผ่านอุปกรณ์ Headset หรือสัญญาณ Hand signal
• ติดต่อสื่อสารกับนักบินและช่างอากาศยาน
• ให้บริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน Setup Fuel Panel
• ให้บริการ Brake cooling และ Tail Stand

คุณสมบัติ
• เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปวส. (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• ตาไม่บอดสี และไม่มีโรคเกี่ยวกับสายตา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
• หากมีประสบการณ์ทำงานในลานจอดในสาขางานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Command and Control Center Agent

ลักษณะงาน
• ปฏิบัติการเพื่อประสานงานและให้การสนับสนุนบริการภาคพื้นให้กับเที่ยวบินของลูกค้า เพื่อให้บริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น ทันเวลา และ ตรงตามความต้องการที่ระบุในสัญญาการส่งมอบบริการ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางสื่อสารที่กำหนด (วิทยุสื่อสาร , โทรศัพท์ , โทรสาร , โทรพิมพ์ , จดหมายอิเลกโทรนิกส์ )
• รวบรวมและกระจายข่าวที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเที่ยวบินไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนด (วิทยุสื่อสาร , โทรศัพท์ , โทรสาร , โทรพิมพ์ , จดหมายอิเลกโทรนิกส์ )
• ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบริการเที่ยวบินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง , อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
• มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพอใช้

Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง/สโตร์)

ลักษณะงาน:
• ซ่อมรถยนต์ , ช่วงล่าง , ระบบไฟฟ้า , ระบบไฮโดรลิก , ระบบแอร์ , เชื่อมชิ้นงาน , งานสี
• ตรวจสอบ  และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในลานจอดตามขั้นตอน
• ทำรายงานสรุปการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในลานจอด

คุณสมบัติ:
• ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีใบขับขี่รถยนต์
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Aircraft Load Master
พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระ

ลักษณะงาน
• ควบคุมการจัดระวางสัมภาระและสินค้าข้างเครื่องบิน ตรวจเช็ครายการขนถ่ายสินค้าและสัมภาระข้างเครื่องบิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามที่กำหนด

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ได้
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้

Flight Dispatcher
พนักงานอำนวยการบิน

Responsibilities:
• Responsible for flight planning and monitoring the movement of airlines customer flights and ensure performance limitation as per standard requirement.
• Analyzes and evaluates meteorological conditions to determine potential hazards to safety of flight operations
• Air to Ground radio communications with flight crew
• Perform flight crew briefings at the pre-flight briefing
• Record essential statistics of flight planning and keep record on file
• Liaise with all department concerning operations
• Maintain and updating all manuals used for the flight operations purpose

Qualifications:
• Bachelor Degree in Aviation field. Major of Aviation Management or Flight Operation would be an advantage
• 1-2 years of working experience. Experience in Flight Operation will be an advantage (Fresh graduate is also welcome)
• Good command of English is required. and Good computer skills
• THAI citizen only

Turn Around Coordinator (TRC)
พนักงานประสานงาน งานบริการภาคพื้น

Responsibilities:
• Responsible for a safe, secure & correct aircraft arrival to/departure from its parking stand. This is to include the overseeing of safety of the entire operation on the ramp area, involving all staff and third party suppliers.
• Responsible for overseeing and coordinating the safe unloading/loading of the aircraft.
• Co-coordinating & recording the safe and timely delivery of all services to the aircraft at the request of the crew or engineers.
• Responsible for the safe co-ordination of the pushback/start-up procedure on departure of the aircraft.
• Foster and enhance the relationships between staff, the airport and contracted service providers to deliver consistently outstanding customer service.
• Challenge traditionalism within the airport, think out of the box and encourage innovative ideas from all staff.
• Monitoring of effective quality measurement systems to ensure performance delivery and compliance to agreed service standards. Customer satisfaction & Service delivery.

Qualifications:
• Male or Female, Age 23 years old up.
• Bachelor degree in any field.
• Experiences more that 2 years in related field. Professional Experience in Weight & Balance is advantage.
• Good command of English (Reading, Writing).

Load Control
พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง

Responsibilities:
• Prepare Loading Instruction Report form both of manual and in the system
• Prepare Load sheet and all document for Load Control function
• Calculate Dry Operating Weight and Index for the flight including the weight of final passenger and incorporate the weight of total balance form the close out
• Carry out flight planning and perform pre-flight planning to customer airlines in accordance with the agreement, regulations, and related operation manuals

Qualifications:
• Male or Female, at least 21 years old
• Bachelor Degree in any field (Aviation Field is an advantage)
• Good of both written and spoken English and computer literacy
• Enthusiastic, good interpersonal skill and good analytical skill
• Currently holding Weight & Balance is a plus

All opening positions are available for THAI citizen only.

To those selected candidates we offer permanent job with attractive benefits and salaries that commensurate with work experience and salaries.

Interested applicants are invited to apply in person or send applications with full resume, transcript, TOEIC score (if any) and recent photo to:

Bangkok Flight Services
Human Resources Department (Recruitment) 777 Moo 1, Nong Prue, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand
Tel: +66 (0) 2131 5038 thru 5040
Fax: +66 (0) 2131 5077, +66 (0) 2131 5099
Email:Career@BFSAsia.com

.

Back To Top