skip to Main Content

Available Positions

Loader
พนักงานขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง

ลักษณะงาน
• ทำการขนถ่ายสัมภาระขึ้นและลง จากเครื่อง และคัดแยกสัมภาระผู้โดยสารตามกระบวนการที่วางแผนไว้ให้ถูกต้อง และทันเวลา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Sorter
พนักงานคัดแยกสัมภาระผู้โดยสาร

ลักษณะงาน
• คัดแยกสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร ตามเที่ยวบินและรายการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเขียนรายงานส่งไปยังผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Cabin Cleaner
พนักงานทำความสะอาดบนเครื่องบิน

ลักษณะงาน
• ทำความสะอาดภายในเครื่องบินตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Logistic Operator
พนักงานขับรถลากจูงอุปกรณ์

ลักษณะงาน
• ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถลากจูงอุปกรณ์ รถคาร์ท ดอลลี่ ตู้ ULD โดยเตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้ทั้งรถ และอุปกรณ์ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป **สามารถอ่าน-ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษได้
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ไม่มีพันธะทางทหาร)
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• หากมีประสบการณ์ด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Ramp Agent – Operator 1
รับผิดชอบการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Light Equipment) โดยดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ภาคพื้นและปฏิบัติงานให้บริการตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

ลักษณะงาน
• ตรวจสอบอุปกรณ์ภาคพื้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• จัดเตรียมอุปกรณ์ภาคพื้นให้เหมาะสมตามแผนงาน
• รับคำสั่งและคำแนะนำตามแผนปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
• รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และปฏิบัติตามแผนงานจากผู้บังคับบัญชา
• ปฏิบัติงานตามแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
• รายงานข้อบกพร่อง / ขัดข้องระหว่างปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• มีทักษะในการสื่อสารศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
• สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Marshaller
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งอากาศยาน

ลักษณะงาน
• เป็นเจ้าหน้าที่รับ – ส่งอากาศยาน โดยให้ทัศนสัญญาณแก่นักบินในการนำอากาศยานเข้าจอด
• ติดต่อสื่อสารกับนักบินผ่านอุปกรณ์ Headset หรือสัญญาณ Hand signal
• ติดต่อสื่อสารกับนักบินและช่างอากาศยาน
• ให้บริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน Setup Fuel Panel
• ให้บริการ Brake cooling และ Tail Stand

คุณสมบัติ
• เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปวส. (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• ตาไม่บอดสี และไม่มีโรคเกี่ยวกับสายตา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
• หากมีประสบการณ์ทำงานในลานจอดในสาขางานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:
• ซ่อมรถยนต์ , ช่วงล่าง , ระบบไฟฟ้า , ระบบไฮโดรลิก , ระบบแอร์ , เชื่อมชิ้นงาน , งานสี
• ตรวจสอบ  และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในลานจอดตามขั้นตอน
• ทำรายงานสรุปการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในลานจอด

คุณสมบัติ:
• ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช และ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีใบขับขี่รถยนต์
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Flight Document Agent
พนักงานเอกสารเที่ยวบิน

ลักษณะงาน:
• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ ผู้โดยสาร พิธีการบิน และ  Immigration  รับและส่งลูกเรือแต่ละเที่ยวบินไปยัง Aircraft รวมถึงการ Release Flight

คุณสมบัติ:
• ปริญญาตรีทุกสาขา  อายุ 21 ปีขึ้นไป
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้และ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Aircraft Load Master
พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระ

ลักษณะงาน
• ควบคุมการจัดระวางสัมภาระและสินค้าข้างเครื่องบิน ตรวจเช็ครายการขนถ่ายสินค้าและสัมภาระข้างเครื่องบิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามที่กำหนด

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ได้
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้

Turn Around Coordinator (TRC)
พนักงานประสานงาน งานบริการภาคพื้น

Responsibilities:
• Responsible for a safe, secure & correct aircraft arrival to/departure from its parking stand. This is to include the overseeing of safety of the entire operation on the ramp area, involving all staff and third party suppliers.
• Responsible for overseeing and coordinating the safe unloading/loading of the aircraft.
• Co-coordinating & recording the safe and timely delivery of all services to the aircraft at the request of the crew or engineers.
• Responsible for the safe co-ordination of the pushback/start-up procedure on departure of the aircraft.
• Foster and enhance the relationships between staff, the airport and contracted service providers to deliver consistently outstanding customer service.
• Challenge traditionalism within the airport, think out of the box and encourage innovative ideas from all staff.
• Monitoring of effective quality measurement systems to ensure performance delivery and compliance to agreed service standards. Customer satisfaction & Service delivery.

Qualifications:
• Male or Female, Age 23 years old up.
• Bachelor degree in any field.
• Experiences more that 2 years in related field. Professional Experience in Weight & Balance is advantage.
• Good command of English (Reading, Writing).

Load Control
พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง

Responsibilities:
• Prepare Loading Instruction Report form both of manual and in the system
• Prepare Load sheet and all document for Load Control function
• Calculate Dry Operating Weight and Index for the flight including the weight of final passenger and incorporate the weight of total balance form the close out
• Carry out flight planning and perform pre-flight planning to customer airlines in accordance with the agreement, regulations, and related operation manuals

Qualifications:
• Male or Female, at least 21 years old
• Bachelor Degree in any field (Aviation Field is an advantage)
• Good of both written and spoken English and computer literacy
• Enthusiastic, good interpersonal skill and good analytical skill
• Currently holding Weight & Balance is a plus

All opening positions are available for THAI citizen only.

To those selected candidates we offer permanent job with attractive benefits and salaries that commensurate with work experience and salaries.

Interested applicants are invited to apply in person or send applications with full resume, transcript, TOEIC score (if any) and recent photo to:

Bangkok Flight Services
Human Resources Department (Recruitment) 777 Moo 1, Nong Prue, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand
Tel: +66 (0) 2131 5038 thru 5040
Fax: +66 (0) 2131 5077, +66 (0) 2131 5099
Email:[email protected]

.

Back To Top