Available Positions

Loader
พนักงานขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง

ลักษณะงาน
• ทำการขนถ่ายสัมภาระขึ้นและลง จากเครื่อง และคัดแยกสัมภาระผู้โดยสารตามกระบวนการที่วางแผนไว้ให้ถูกต้อง และทันเวลา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Sorter
พนักงานคัดแยกสัมภาระผู้โดยสาร

ลักษณะงาน
• คัดแยกสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร ตามเที่ยวบินและรายการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเขียนรายงานส่งไปยังผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Cabin Cleaner
พนักงานทำความสะอาดบนเครื่องบิน

ลักษณะงาน
• ทำความสะอาดภายในเครื่องบินตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Cabin Cleaning Team Leader

ลักษณะงาน
• รับมอบคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา  พร้อมอธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
• ดูแล ควบคุมการทำงานจริงบนเครื่องบินตามแผน รายงานกรณีพบปัญหาต่อหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางแก้ไข
• เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อซักถามหรือปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละเที่ยวบิน

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• มีความรู้ด้าน Cabin Cleaning ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
• มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
• อ่านศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

Cleaning Supervisor
หัวหน้างานแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน

ลักษณะงาน
• รับมอบคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา พร้อมนำมาวางแผนปฏิบัติงาน และให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน
• ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• จัดทำตารางการทำงานและเตรียมกำลังคน พร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนเวลาในการทำงานให้เหมาะสมกับงานที่จะต้องปฏิบัติ และการบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
• บันทึกความก้าวหน้าของงานในแต่ละวัน และรายงานผู้บังคับบัญชากรณีที่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้าน Cabin Cleaning ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพอใช้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้

Logistic Operator
พนักงานขับรถลากจูงอุปกรณ์

ลักษณะงาน
• ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถลากจูงอุปกรณ์ รถคาร์ท ดอลลี่ ตู้ ULD โดยเตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้ทั้งรถ และอุปกรณ์ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป **สามารถอ่าน-ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษได้
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
• ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ไม่มีพันธะทางทหาร)
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• หากมีประสบการณ์ด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Logistic Team Leader

รับมอบหมายงานจาก Supervisor และร่วมวางแผนการปฏิบัติงานลำเลียงสัมภาระ และ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถลากจูงอุปกรณ์  รถคาร์ท  ดอลลี่  ULD (container & pallet) โดยเตรียมความพร้อมให้ใช้งานได้ทั้งรถ และอุปกรณ์ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ลักษณะงาน
• จัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่มอบหมายและประสานทีมงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
• ตรวจเช็คตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ภาคพื้นก่อนที่จะนำไปปฏิบัติงาน
• ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนประสานงานกับทีมงานให้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
• รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รายงานข้อบกพร่อง / ข้อขัดข้องระหว่างปฏิบัติงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์งานด้านบริการอุปกรณ์ภาคพื้นอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Ramp Agent – Operator 2

Be responsible for ground service equipment (Heavy unit, Bus and Truck are included) deployed and provided to meet with SOP, safety awareness, standard requirement, and following service planning with continue good effort.

Responsibilities:
• Heavy ground service equipment inspection before use is mandatory.
• Well prepare equipment appropriately assigned to service.
• Respect and follow order from upper supervisory level.
• Strictly attach to work instruction and SOP / company’s regulation information and comply.
• Well job performed and cooperate with other concerned function
• Reporting and irregularities to superior level.

Qualifications:
• Male 21years old up.
• Primary school or above.
• Experience on operator at least 3 years.
• Fair English communication
• Driving license T2 (Bus and Truck)
• No color blindness
• Good health

Ramp Agent – Operator 3

Be responsible for ground service equipment (Push back) deployed and provided to meet with SOP, safety awareness, standard requirement, and following service planning with continue good effort.

Responsibilities:
• Push back inspection before use is mandatory.
• Well prepare equipment appropriately assigned to service.
• Respect and follow order from upper supervisory level.
• Strictly attach to work instruction and SOP / company’s regulation information and comply.
• Well job performed and cooperate with other concerned function
• Reporting and irregularities to superior level.

Qualifications:
• Male 21years old up.
• Primary school or above.
• Experience on operator (heavy) at least 5 years.
• Fair English communication
• Driving license T2 (Bus and Truck)
• No color blindness
• Good health

Marshaller
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งอากาศยาน

ลักษณะงาน
• เป็นเจ้าหน้าที่รับ – ส่งอากาศยาน โดยให้ทัศนสัญญาณแก่นักบินในการนำอากาศยานเข้าจอด
• ติดต่อสื่อสารกับนักบินผ่านอุปกรณ์ Headset หรือสัญญาณ Hand signal
• ติดต่อสื่อสารกับนักบินและช่างอากาศยาน
• ให้บริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน Setup Fuel Panel
• ให้บริการ Brake cooling และ Tail Stand

คุณสมบัติ
• เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปวส. (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• ตาไม่บอดสี และไม่มีโรคเกี่ยวกับสายตา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
• หากมีประสบการณ์ทำงานในลานจอดในสาขางานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง/สโตร์)

ลักษณะงาน:
• ซ่อมรถยนต์ , ช่วงล่าง , ระบบไฟฟ้า , ระบบไฮโดรลิก , ระบบแอร์ , เชื่อมชิ้นงาน , งานสี
• ตรวจสอบ  และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในลานจอดตามขั้นตอน
• ทำรายงานสรุปการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในลานจอด

คุณสมบัติ:
• ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีใบขับขี่รถยนต์
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Maintenance Supervisor

Conducting and controlling Maintenance Plans to meet set time deadlines

Responsibilities:
• Maintenance of operations following manuals and annual plans
• To Record data of ground equipment maintenance and report the inspections of ground equipment services
• Inspect and analyze preventive and corrective maintenances
• Response to and report the performances of the ‘Maintenance Team’ to superior/commander in charged
• Promote teamwork and suggests possible solutions to help solve maintenance problems within the team

Qualifications:
• Male, 27 years old & up.
• Bachelor’s Degree or higher in Automotive, Mechanical, etc. or related field.
• Experienced Strong knowledge in maintenance system at least 3-5 years.Experience in supervisor over 3 years
• Good computer skills in MS Office.
• Fair command of written, read and spoken English Language.

Aircraft Load Master
พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระ

ลักษณะงาน
• ควบคุมการจัดระวางสัมภาระและสินค้าข้างเครื่องบิน ตรวจเช็ครายการขนถ่ายสินค้าและสัมภาระข้างเครื่องบิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามที่กำหนด

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ได้
• สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้

Centralize Services Center Agent

ลักษณะงาน
• ดำเนินการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ของหน่วยงานบริการภาคพื้นทำการบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์
• ควบคุมการบริหารสต๊อก  (Stock control) และการเบิก –จ่ายวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานรับเรื่องลาประเภทต่างๆ อาทิ เช่น ลาพักร้อน, ลาป่วย, ลากิจ ฯลฯ ของพนักงานฝ่ายปฎิบัติการภาคพื้น
• ทำการเบิกจ่าย Fleet card และบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันอุปกรณ์บริการอากาศยานและพาหนะใช้งานในเขตลานจอด

คุณสมบัติ
• เพศชาย/เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้ดี
• สามารถทำงานเป็นกะได้

Command and Control Centre Shift Manager

To coordinate, monitor and report Ramp Operations daily operational activities on shift, working out of the Centralized Command & Control Centre. Delivering on time, safe and secure services to every customer flt through dedicated team of Turnaround coordinators and in liaison with each sections Duty Management team.

Responsibilities:
• Ensure delivery of safe, secure operating standards in a cost controlled manner at every flight, compliant to both ISAGO and airline customer procedures are being followed by every section.
• Using company systems produce daily operational performance reports, presenting OTP, Resource levels vs plan, showing  absence, sickness and training related absences from operational needs, Overtime plan and usage.
• Responsible to ensure Irregularity reporting for every flight impacted by BFS lack of service is sent out within 2 hours of irregularity, ensuring a consistent report style, detailed time lines, relevant flight data and realistic measurable corrective action steps presented every time by Command & Control Centre Shift Manager.
• Using company systems and management input to create, monitor, communicate and adjust weekly and daily operational resources that are both productive and maximize resource utilization at all times.
• Accountable to ensure every section duty Manager is providing 24 x 7, 365 days operational resource cover appropriate to customer Flt schedules, managing these resources through a dedicated team of on shift duty Managers, Supervisors, Turnaround coordinators and supported by Resource Planning Centre and Central Support Centre .
• Continuous coaching, development and training of Duty Managers, Supervisors, Turnaround Coordinators, Focusing on but not limited to resource utilization, customer service, managing difficult situations, disruption management, accident and incident management, performance management, effective communication and report writing.
• Accountable for on budget delivery of Command and Control financial budget, providing monthly performance reports to Head of Command and Control.
• Manage and control staff attendance, OT, and all leave types in line with set and agreed budgets.
• Work closely with all internal departments for both operational and non-operational matters, building strong positive relations, contributing actively in company Social and Customer focused events in a lead role.
• Attend and contribute to regular staff forums / panels with staff across all grades from Ramp Services, Ground Support Services and C&CC with a view to improving staff welfare, generating ideas for improvements to both working conditions and customer service, providing accurate and timely company information in a clear and simple manner that can be understood by all staff levels.
• Support the CRM role with on time information, irregularity reporting and customer follow up as required by CRM to deliver excellent customer Service.
• Lead operational coordination role in preparing for and achieving pass standards for all airline audits, working closely with Safety & Quality Management every time.

Qualifications:
• Male or Female
• Age 30 years old up
• Degree level or above in Business, Engineering, IT.
• Experienced in Aviation, Operational, People Management, Business Management.
• Computer literate in MS Word, Excel, Power Point, MS Project, E-mail & Internet, Computer & PDA skills
• Good Command of English communication skills (Speaking, Listening, Writing)

Planner
พนักงานวางแผนงานบริการภาคพื้น

ลักษณะงาน
• ดำเนินการวางแผนล่วงหน้าด้านการกำหนดกำลังคน โดยพิจารณาตามตารางการทำงานของพนักงานแต่ละวันและกำหนดอุปกรณ์บริการภาคพื้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับเที่ยวบินในแต่ละวัน
• บันทึกการวางแผนด้านการกำหนดกำลังคนและกำหนดอุปกรณ์การให้บริการภาคพื้นลงในระบบปฎิบัติการ EARTH Assignment Screen ของแต่ละวันโดยจะต้องให้ทันตามเวลาและถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้ทำการวางแผนไว้
• ตรวจสอบความพร้อมของจำนวนอุปกรณ์และวางแผนในการให้การบริการภาคพื้นว่ามีจำนวนเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงเพื่อให้อุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (ฟังเข้าใจ พูดสื่อสารได้ อ่าน   ศัพท์เทคนิค เขียนรายงานได้)
• มีทักษะ Logical Thinking Concept
• สามารถทำงานเป็นกะได้

Flight Document Agent
พนักงานเอกสารเที่ยวบิน

ลักษณะงาน:
• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ ผู้โดยสาร พิธีการบิน และ  Immigration  รับและส่งลูกเรือแต่ละเที่ยวบินไปยัง Aircraft รวมถึงการ Release Flight

คุณสมบัติ:
• ปริญญาตรีทุกสาขา  อายุ 21 ปีขึ้นไป
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้และ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Flight Dispatcher
พนักงานอำนวยการบิน

Responsibilities:
• Responsible for flight planning and monitoring the movement of airlines customer flights and ensure performance limitation as per standard requirement.
• Analyzes and evaluates meteorological conditions to determine potential hazards to safety of flight operations
• Air to Ground radio communications with flight crew
• Perform flight crew briefings at the pre-flight briefing
• Record essential statistics of flight planning and keep record on file
• Liaise with all department concerning operations
• Maintain and updating all manuals used for the flight operations purpose

Qualifications:
• Bachelor Degree in Aviation field. Major of Aviation Management or Flight Operation would be an advantage
• 1-2 years of working experience. Experience in Flight Operation will be an advantage (Fresh graduate is also welcome)
• Good command of English is required. and Good computer skills
• THAI citizen only

Turn Around Coordinator (TRC)
พนักงานประสานงาน งานบริการภาคพื้น

Responsibilities:
• Responsible for a safe, secure & correct aircraft arrival to/departure from its parking stand. This is to include the overseeing of safety of the entire operation on the ramp area, involving all staff and third party suppliers.
• Responsible for overseeing and coordinating the safe unloading/loading of the aircraft.
• Co-coordinating & recording the safe and timely delivery of all services to the aircraft at the request of the crew or engineers.
• Responsible for the safe co-ordination of the pushback/start-up procedure on departure of the aircraft.
• Foster and enhance the relationships between staff, the airport and contracted service providers to deliver consistently outstanding customer service.
• Challenge traditionalism within the airport, think out of the box and encourage innovative ideas from all staff.
• Monitoring of effective quality measurement systems to ensure performance delivery and compliance to agreed service standards. Customer satisfaction & Service delivery.

Qualifications:
• Male or Female, Age 23 years old up.
• Bachelor degree in any field.
• Experiences more that 2 years in related field. Professional Experience in Weight & Balance is advantage.
• Good command of English (Reading, Writing).

Load Control
พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง

Responsibilities:
• Prepare Loading Instruction Report form both of manual and in the system
• Prepare Load sheet and all document for Load Control function
• Calculate Dry Operating Weight and Index for the flight including the weight of final passenger and incorporate the weight of total balance form the close out
• Carry out flight planning and perform pre-flight planning to customer airlines in accordance with the agreement, regulations, and related operation manuals

Qualifications:
• Male or Female, at least 21 years old
• Bachelor Degree in any field (Aviation Field is an advantage)
• Good of both written and spoken English and computer literacy
• Enthusiastic, good interpersonal skill and good analytical skill
• Currently holding Weight & Balance is a plus

Bay Safety Coordinator Manager

To manage and setting up standard of work and procedure in according to planed resource in conjunction with work environments needed. He also performs decision making and performance evaluated for all process performance.

Responsibilities:
• Issue policy and management measurement that need to compliant with customer’s requirements.
• Setting up all work standard and resource.
• Given any decision or procedure to ensure the smooth of work process
• Review and analyze all performance of process.
• Report any non-compliant to the command chain.

Qualifications:
• Male 30 years old up.
• Bachelor degree in any field.
• Experience in managing of organization at least 5 year.
• Good skill in MS office application of Word, Excel, Project And Power-point as ended user
• Good spoken and written in English.

All opening positions are available for THAI citizen only.

To those selected candidates we offer permanent job with attractive benefits and salaries that commensurate with work experience and salaries.

Interested applicants are invited to apply in person or send applications with full resume, transcript, TOEIC score (if any) and recent photo to:

Bangkok Flight Services
Human Resources Department (Recruitment) 777 Moo 1, Nong Prue, Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand
Tel: +66 (0) 2131 5038 thru 5040
Fax: +66 (0) 2131 5077, +66 (0) 2131 5099
Email:Career@BFSAsia.com

.